#
GP30SolvedPenaltyGP30SolvedPenaltyGP30SolvedPenaltyGP30 SumSumTotal penalty
151
hophacker
0313801140025806336
152
Jean.Paul.Shapo
0427713557139334
153
mycodef
02560256
154
bit.yangxm
01540154
155
sevenkplus
0519404328145521414574
156
bogdanvoron
02169015203221
157
harhro94
05379031660449012594
158
smirnov-ba
03275024905324
159
Pawel Gawrychowski
04279034707326
160
dmitrymatov
04189144-47155462913188
161
omelyanenko
01460146
162
Pavel Mavrin
05381044509426
163
akmmatrix
04343034507388
164
EmptyHadron
01602440350
165
heekyu83
02440244
166
iamexist
0438003174014308597
167
Kenny_HORROR
05178044209220
168
Жук Артем
0211916542167161
169
nonyurij
00001410141
170
kasarino
00001155013902194
171
navimoe
0313702188033708362
172
schulz.ptz
00001370137
173
minh141198
0323701237013605510
174
aurinegro
035704360793
175
av-damir
05107031080234010249
176
dhh1995
0422602108185341811368
177
yutingmao
01330133
178
alagaster
00001320132
179
anudeep-2011
011302310344
180
maks1906b
01300130
181
bdzl
03165023005195
182
dobronadezhdin
013301290262
183
xhae
034302290572
184
Kharybin
01280128
185
RomaWhite
033036520528201196
186
kazim
0212001233042707380
187
BudAlNik
01289022603315
188
zhelubenkovalexandr
02240224
189
Андрей Меркулов
01240124
190
enesoncu2
02240224
191
gridnevvvit
0297032105118
192
Sanya1
02145022004165
193
Osank Jain
00001200120
194
ILARION01
02190219
195
snuke
00002170217
196
Viktar Basharymau
01130113
197
White_Bear
1585134-90411141387
198
mikhail.starostin
02115011003125
199
supercmd
04156031007166
200
Zakhar Voit
0212101118011004249
1234567891012