#
NGP30SolvedPenaltyNGP30SolvedPenaltyNGP30SolvedPenaltyNGP30 SumSumTotal penalty
1
vvovapolu
000000
2
AntonTnnov
000000000
3
Юрий Бондарчук
000000
4
tulsyan
000000000
5
sergei.mochulscky
000000000
6
a2vi
000000
7
neboskrebb
000000
8
krav4enkoyura
000000
9
maxkoryukov
000000000
10
VisualMaf
000000
11
jcg9129
000000
12
Maxim Velikanov
000000000
13
stas.yarkin
000000
14
kharitonov.vladimir.1
000000000
15
neverknow
000000
16
kirill-146
000000000
17
inceon
000000000000
18
sekarabela
000000
19
bbyalcinkaya
000000000
20
pasharvs
000000
21
NSV
000000
22
deleteseobaka
000000
23
niko-konstantinov
000000000
24
Scorpy
000000
25
alexburkov93
000000
26
kerimkocekow
000000
27
Виктор Тюняков
000000
28
claus_spb
000000000
29
Cepera
000000
30
yasevchik
000000000000
31
Филипп Рухович
000000
32
kot@k-o-t.net
000000000
33
victor.otliga
000000
34
bodyaosadchiy
000000
35
kvanted79
000000
36
julybelost
000000
37
dmitriydemidko
000000
38
egor.tirikov1996
000000000000
39
jeka.zamyatin
000000
40
mirwide
000000
41
harmitage
000000
42
OSt
000000
43
ermishinf
000000
44
aliniov
000000
45
kirya2604
000000000
46
Dembel
000000
47
mishkapolar
000000000
48
Ivan.Sachkovski
000000
49
chihromium
000000000
50
ser.vasilich
000000
1234567891016