#
NGP30SolvedPenaltyNGP30SolvedPenaltyNGP30SolvedPenaltyNGP30 SumSumTotal penalty
251
quickjuly
000000
252
nikit0z74
000000
253
root@nsychev.ru
000000
254
dbera
000000000
255
devaka
000000
256
thekindbeetle
000000
257
Beard
000000000
258
unrealprox
000000
259
y5520552
000000
260
naik
000000
261
Ch.egor.yu
000000
262
emilchess
000000000000
263
Timur_Sitdikov
000000
264
tema.lyutenckov2012
000000000
265
pp pp
000000
266
tshevorg
000000
267
g196et19
000000
268
good.shafran
000000
269
mashenka089500
000000
270
solonkovda
000000
271
zhevachkas
000000000
272
r3tsky
000000
273
Ununus
000000
274
super.skiers2014
000000
275
pikmike98
000000000
276
k.linou
000000
277
ilenok
000000
278
alex.avizhen
000000000
279
Korotkov.Kera
000000
280
kirillp239
000000000
281
LDyach
000000
282
V-Ilia
000000
283
ak.contest2014
000000
284
mimsy.borogove
000000000
285
peterklimov
000000
286
tseylerd
000000
287
vais.e.a
000000
288
pankratovvs
000000
289
clair-bennet
000000
290
Chrome
000000
291
rost.velichko
000000
292
jon-536
000000
293
ReMaker
000000
294
mvkamalov
000000
295
radpismu
000000
296
heelys.troy
000000
297
Mano7147
000000
298
yakutovdmitriy
000000
299
evg.moiseenko94
000000
300
romanova
0111201112
23456789101116