#
NGP30SolvedPenaltyNGP30SolvedPenaltyNGP30SolvedPenaltyNGP30 SumSumTotal penalty
751
zhevachkas
000000000
752
r3tsky
000000
753
Ununus
000000
754
super.skiers2014
000000
755
pikmike98
000000000
756
k.linou
000000
757
ilenok
000000
758
alex.avizhen
000000000
759
Korotkov.Kera
000000
760
kirillp239
000000000
761
LDyach
000000
762
V-Ilia
000000
763
ak.contest2014
000000
764
mimsy.borogove
000000000
765
peterklimov
000000
766
tseylerd
000000
767
vais.e.a
000000
768
pankratovvs
000000
769
clair-bennet
000000
770
Chrome
000000
771
rost.velichko
000000
772
jon-536
000000
773
ReMaker
000000
774
mvkamalov
000000
775
radpismu
000000
776
heelys.troy
000000
777
Mano7147
000000
778
yakutovdmitriy
000000
779
evg.moiseenko94
000000
178910111213141516