#
1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678ScoreTotal score
3301
lukas.lin
303030
3302
nikolay.volkov.dev@gmail.com
000
3303
toropov2929
000010010002009440134334
3304
AMG
00
3305
akbarkhuzhaev.sd@phystech.edu
00
3306
Мирон Сповронский
00
3307
timdresv
1000100100
3308
olichna0816
00
3309
mih.lebed
100100100403401001001001004001001001004434410010010038338100100222221644
3310
q027-09-latypov-ildar
313100066665050147
3311
esbox2012
000
3312
Петя Боровлев
00
3313
danan201
10010020094940294
3314
Cr4zZzy4
000
3315
George Klimenko
00
3316
aleex.fil
10010010130100010010020010010020010010050250100100442441195
3317
RodionTomato
010050150150
3318
Must5Have
000
3319
zahar.silaew2018
35350010010000135
3320
alexsakhnov
00
3321
angoldname
000
3322
Никита Козлов
10010010030010010066266566
3323
Bruce Wilyam Play
00
3324
viktoruzhegoff
100010010001001001001000300500
3325
sergeyepstein
100631002633131294
3326
Евгений Ханяк
545454
3327
ruca905
303030
3328
gonjubazz
10001000100
3329
alexshoronov
00
3330
notequabl
00
3331
Кирилл Плетнёв
100100100
3332
artem.titovtitoff
1001001001004007474100100100100100153151001001001004001001001389
3333
kakosik3007@gmail.com
000
3334
ddanniil0
100100100
3335
Вусал Алиев
10015115115
3336
kiselev3300@gmail.com
000
3337
pav.eg00
101101060601001001003005050100100100300811
3338
vladfaer10@gmail.com
100100100100200
3339
FlymeDllVa
00
3340
schl16adm
31310031
3341
dmitry.protasov0
1001001011004011001001001004000801
3342
Yuriy Abramov
100100100
3343
gajimuradsaigitov
100100100
3344
Денис Дьячков
10010010010020010010020010010020090100100290941003823201222
3345
chernovvova2016
000
3346
irinasult
00
3347
danilovchinnikoveetk
00
3348
MoJLoKa
000
3349
omarakabest
00
3350
Данил Кучуков
10010022222100100100100100100100100200722
16364656667686970717281