#
GP30SolvedPenaltyGP30SolvedPenaltyGP30SolvedPenaltyGP30 SumSumTotal penalty
301
vovan4elli
000000000000
302
g.geraskin2010
000000000000
303
arseny30
000000000000
304
Маша
000000000000
305
de_troit
000000000000
306
ufian
01650000000165
307
vepifanov
02-12480516000080736
308
Тимофей Ющенко
000000000000
309
Kenny_HORROR
10052740000001005274
310
dagon
000000000000
311
Pavel Chadnov
000000000000
312
Alexander Udalov
000000000000
313
poldnev
0212801-610000367
314
lig
000000000000
315
dalex
00001310000131
316
webreh
03940000000394
317
Нуржан Дюсеналиев
000000000000
318
iscsi
0331401-7000004244
319
szalivako
0121201800002220
320
AndreySiunov
031890323900006428
321
p1uton
000000000000
322
mwasiav
000000000000
323
facepalmlite
000000000000
324
mycodef
000000000000
325
zonabe
000000000000
326
Copymaster
000000000000
327
gerald.agapov
032390330100006540
328
Nikita Beloglazov
01650000000165
329
omelyanenko
000000000000
330
oleg.tanasyuk
000000000000
331
kovsharovanton
01580000000158
332
Kernel Jimm
000000000000
333
FPV0206
01550000000155
334
Jedi_Knight
03175505217000508392
335
jzjsuper
000000000000
336
bnkaki
000000000000
337
Sokolov
000000000000
338
lazzrov
000000000000
339
Михаил Кормышов
000000000000
340
zxybazh
000000000000
341
bur4ikspb
000000000000
342
jamalir
011340113600002270
343
brybdylov
000000000000
344
ginz.spam
000000000000
345
qiu.george
000000000000
346
Al.Cash07
02950000000295
347
sdryapko1
000014000014
348
aRSeniy
000000000000
349
andrey-tsb
0211300000002113
350
maximsadym
000000000000
1345678910111240