#
GP30SolvedPenaltyGP30SolvedPenaltyGP30SolvedPenaltyGP30 SumSumTotal penalty
301
PritMick
000000000000
302
carlos.joa
00000001930193
303
xhae
03236000031506251
304
liguangye
000000000000
305
chavit92
032360313400006370
306
Леонид Ревзин
01-700000001-7
307
perevodchik88
000000000000
308
kubudin
000000000000
309
zmmloser
00001-6900001-69
310
shym98
00001320000132
311
Максим Кузнецов
000000000000
312
vshantarin
000000000000
313
afgedemenli
000000000000
314
neil51
01113013200002145
315
konanmentor
000000000000
316
alex.zabashta
0000210700002107
317
fedepousa
000000000000
318
yefllower
0318500000003185
319
sbasrik
00002270000227
320
Cyrill
01870000111102198
321
fushar
00000001-901-9
322
Гоша Новиков
000000000000
323
malinovsky239
0110900000001109
324
Arseniy
00001310147402505
325
daizhenyang
0210400000002104
326
vlad.slav.ma
000000000000
327
c.v.m.219
000000000000
328
andreoparin
000000000000
329
dmitry239.filippov
000000000000
330
Алексей Кунгурцев
02232000013603268
331
Anatoly Sergeev
00001180000118
332
Radomir Pershin
00001200000120
333
Moskupols
000000000000
334
ViktorM
000000000000
335
mbbugrul
000000000000
336
viv.kuznetsova
000000000000
337
oruas
000000000000
338
tomlau
000000000000
339
godlikespbu
000000000000
340
Luxo
000000000000
341
martynov.oleg.mipt
000000000000
342
Norbert Gregorek
000000000000
343
yurket2006
000000000000
344
Rostislav Pavchinsky
000000000000
345
Darkstalker
000000000000
346
lyaskovecc
000000000000
347
Sparik Hayrapetyan
00001890000189
348
ViruZiX
000000000000
349
codercf
000000000000
350
manetsus
0000118800001188
1345678910111240