#
GP30SolvedPenaltyGP30SolvedPenaltyGP30SolvedPenaltyGP30 SumSumTotal penalty
1951
tourist
604-1591005-2620001609-421
1952
Kenny_HORROR
10052740000001005274
1953
michal.forisek
11435003-80405475112317
1954
peter50216
45421455235000909256
1955
igor-kudryashov
93-11303-9802-8798-298
1956
drjreddy
000000
1957
Sergey Fedorov
184277244040433020121011
1958
dreamoon
103-175224792.5420534.511109
1959
SomeGuyTookMyHandle
53-510344154-1122010-119
1960
goryinyich
63-6000000063-60
1961
Niyaz Nigmatullin
164285295488031084512881
1962
olpetOdessaONU
14430900002101146410
1963
Dmitry_Egorov
000000
1964
Shef
13431254295000188607
1965
Petr
804-1630008062311601068
1966
nkurtov
23-902-11710458129-68
1967
Jakub Tarnawski
13101-7000014-69
1968
azizkhan.almakhan
124317000205318329635
1969
liympanda
36419544301541644512660
1970
Ryan Intuit
000000
1971
ainta1
1542940172000155366
1972
damian.straszak
83-10903-2200086-131
1973
fhlasek
32423003282031583210670
1974
Pawel Parys
26425574275031943311724
1975
n.v.sukhanov
000000
1976
boris.guskov
000000
1977
Jean.Paul.Shapo
43-50021450004595
131323334353637383940